เทรลเลอร์

เทรลเลอร์ คือ รถประเภทกึ่งพ่วง  หรือที่เรียกว่า Semi Trailer ไทยเรานิยมเรียกกันว่า “รถเทรลเลอร์” มีลักษณะคือรถหัวลากติดตั้ง จานเทรลเลอร์ (Fifth Wheel) รถกึ่งพ่วงใช้บรรทุกน้ำหนัก เช่น มีกระบะบรรทุก เป็นต้น การรับน้ำหนักบรรทุกรถหัวลากและรถกึ่งพ่วง จะรับน้ำหนักบรรทุกร่วมกัน ไม่สามารถแยกกันทำงานได้ ถ้าถอดรถ กึ่งพ่วงออกรถหัวลากจะไม่สามารถใช้บรรทุกใดๆ ได้

รถบรรทุกประเภทนี้สามารถบรรทุกสิ่งของได้น้ำหนักทีละมากๆ ตามขอบเขตที่กฏหมายกำหนด

 
คุณสมบัติของผู้ขับรถพ่วง/กึ่งพ่วง
 
1. ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาติชนิดที่ 3 สำหรับขับรถพ่วง หรือรถกึ่งพ่วง และชนิดที่ 4 สำหรับขับรถบรรทุกสารเคมีและ วัตถุอันตรายตามกฏหมาย และเข้ารับการศึกษาอบรม ดังต่อไปนี้
 
 • ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
 • ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
 • ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฏหมายแพ่งและกฏหมายอาญา
 • ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ผู้ขับรถและการบำรุงรักษารถ
 • ความรู้เกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทในการขับรถ
 • ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย
 • หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขับรถ
 • หัวใจการบริการทางการขนส่ง
 • การตรวจความพร้อมของรถก่อนและหลังการใช้งาน
 • ความรู้เกี่ยวกับการขับรถลากจูง และการขับรถลากจูงอย่างปลอดภัย
 
2. มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับรถ และการใช้ถนน
 
3. มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ปฏิบัติอยู่
 
4. มีการตรวจสอบและดูแลรักษารถ และอุปกรณ์ประจำรถอย่างสม่ำเสมอ
 
5. มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่มีผลกระทบต่อการขับขี่รถ
 
6. เป็นผู้ที่ไม่ดื่มสุรา หรือของมึนเมา และใช้สารเสพติด

 • เฮี๊ยบ.png
  รถบรรทุกติดเครน หรือที่เรียกกันติดปากว่า "รถเฮี๊ยบ" เป็นรถบรรทุกแบบพิเศษ ที่สามารถบรรทุก และยกสิ่งของได้ ด้วยแขนเครนขนาดต่างๆ ที่ติดตั้งในส่วนหนึ่งของกระบะรถบรรทุก เช่น เครน 5 ตัน ...

 • รถบรรทุกคอกสูง.png
  รถบรรทุกติดคอกสูง หรือบางคนเรียกว่า "รถคอก" เป็นรถบรรทุกที่นิยมใช้กับการขนส่งมาก มีใช้งานทั่วไปอย่างแพร่หลาย ด้วยขนาดที่คล่องแคล่วกว่ารถเทรลเลอร์ และบรรทุกสิ่งของได้มาก มีหลายขนาดไ...
Visitors: 46,692